Pravovník OU

16. novembra 2018

Zverejnenie faktúr – faktúry došlé č. 201800143 až 201800559>

15. novembra 2018

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Krajský pamiatkový úrad Nitra

9. novembra 2018

Zmluva-Požiarna zbrojnica

26. októbra 2018

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámenie o začatí územného konania, nariadenie ústneho pojednávania vo veci návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby s názvom „Beladice – rozšírenie vodovodu pre 18 RD“