Obecný úrad v Beladiciach je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Prácu obecného úradu riadi starosta. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom a to najmä:

  • zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,
  • zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisií,
  • vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce,
  • vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce.

Obecný úrad Beladice

Gaštanová 167,
95175 Beladice

DIČ 2021037843
IČO 00307769

tel.: +421 37 63 30 227

Odborné pracovníčky obecného úradu:

Borčinová Margita

Mihaličková Mária

Švarbová Mária

Miroslav Lisy, starosta obce