Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach zriadilo komisie ako svoje poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Členov komisie tvoria poslanci a ďalšie osoby zvolené obecným zastupiteľstvom.

Komisia pre ochranu verejného poriadku:

Predseda – p. Dušan Borčin
Členovia – p.  Andrea Bumbalová, p.  Iveta Homolová

Komisia kultúry, vzdelávania mládeže a športu:

Predseda – p. Katarína Balková
Členovia – p. Ján Horniak, p. Stanislav Tokár

Komisia finančná, správy obecného majetku, stavebná, bytová a sociálna:

Predseda – Ing. Štefan Pecho
Členovia – PhDr. Mário Žáčik, p. Ján Slíž